logo

logo

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การให้ทุนอาหารวันประจำปีการศึกษา 2562ทั้งนี้ขอให้นิสิตที่สนใจสมัครทุนอาหารกลางวันสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิสิตสามารถกรอกใบสมัครข้างต้น โดยมีเอกสารประกอบการรับทุน ได้แก่ 1.รุปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) 3. หลักฐานรับรองรายได้ผู้ปกครองจากหน่วยงานต้นสังกัดจำนวน 1 ชุด การรับสมัครจะมี 2 รอบ รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 13 - 23 สิงหาคม 2562  และรอบที่ 2 วันที่ 16 - 20 กันายน 2562 นิสิตสามารถส่งใบสมัครได้ที่งานกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร์ ห้อง 112 อาคารมหาวชิราวุธ 

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ประกาศผลทุนการศึกษาของนิสิตชั้นปีที่ 1 (รอบรับตรงร่วมกัน) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562


น้องๆนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียน ประเภท ข (1) นิสิตไม่ต้องชำระค่าเล่าเรียน ทางคณะอักษรศาสตร์ให้ทำการยกเว้นค่าเล่าเรียนให้เรียบร้อยแล้ว ส่วนนิสิตที่ได้รับทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายเดือน ประเภท  ข (2)และ ประเภท ค ให้นิสิตติดต่องานกิจการนิสิตเพื่อส่งเอกสารเกี่ยวกับการโอนเงินเข้าบัญชี

ประกาศผลทุนการศึกษาของนิสิตชั้นปีที่ 1 (รอบ Admissions) ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

น้องๆนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียน ประเภท ข (1) นิสิตไม่ต้องชำระค่าเล่าเรียน ทางคณะอักษรศาสตร์ให้ทำการยกเว้นค่าเล่าเรียนให้เรียบร้อยแล้ว ส่วนนิสิตที่ได้รับทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายเดือน ประเภท  ข (2)และ ประเภท ค ให้นิสิตติดต่องานกิจการนิสิตเพื่อส่งเอกสารเกี่ยวกับการโอนเงินเข้าบัญชี

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

โครงการ “พี่ช่วยน้อง”: โครงการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือนิสิตอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ในงาน “ชงโคสร้างสรรค์” ซึ่งสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ที่อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้แทนนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ทุกรุ่นเกี่ยวกับกิจกรรมที่อยากให้สมาคมฯ จัดนั้น ได้มีศิษย์เก่าหลายท่านได้แสดงความจำนงอยากบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือนิสิตอักษรศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จึงได้ระบุความต้องการเร่งด่วนปัจจุบันของนิสิตอักษรศาสตร์ซึ่งมี 3 ประการดังนี้
1. นิสิตอักษรศาสตร์ระดับปริญญาตรีจำนวนปีละอย่างต่ำ 100 คน ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
2. ชมรมดนตรีและชมรมกีฬาของคณะขาดแคลนอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม ดังนี้
-ชมรมดนตรีไทยและชมรมดนตรีสากลขาดแคลนเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและออกแสดงจริง
-ชมรมฟุตบอล ชมรมบาสเกต บอล ชมรมลีลาศ ชมรม Arts Street Dance ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์อื่น ๆ ในการฝึกซ้อม
-คณะกรรมการนิสิตอักษรศาสตร์ จุฬาฯ (กอศ.)​ ขาดแคลนอุปกรณ์สำนักงานในการทำกิจกรรม
เนื่องจากศิษย์เก่าหลายท่านแสดงความจำนงในการบริจาคเงินเพื่อช่วยน้อง ๆ นิสิตอักษรศาสตร์เพื่อเป็นทุนการศึกษาและเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ข้างต้น คณะอักษรศาสตร์จึงได้ออกประชาสัมพันธ์ระดมทุนจากศิษย์เก่าของคณะในโครงการ “พี่ช่วยน้อง” ซึ่งเป็นโครงการระดมทุนครั้งสุดท้ายสำหรับนิสิตอักษรศาสตร์โดยเฉพาะก่อนที่ผู้บริหารชุดปัจจุบันจะหมดวาระในสิ้นเดือนกันยายน 2562
ศิษย์เก่าอักษรศาสตร์ท่านใดประสงค์จะบริจาคเงินช่วยน้อง ๆ นิสิต โปรดดูรายละเอียดในโปสเตอร์ที่ส่งมานี้ และกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มโดยกดที่ http://bit.ly/2Xx5OCX
หรือสแกน QR Code ในโปสเตอร์ที่แนบมาวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ขอเชิญประชาสัมพันธ์ให้นิสิต นักศึกษา ส่งวีดิโอเข้าประกวดในหัวข้อ ภาษาไทย รู้รักษ์ รู้ใช้ ไม่ตกยุค


กติกาและเกณฑ์การประกวดคลิปวีดิโอ "ภาษาไทย รู้รักษ์ รู้ใช้ ไม่ตกยุค" สำหรับนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา โครงการ "วันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ.2562 : ขับขานดนตรี ประดิษฐ์สื่อสร้างสรรค์ภาษาไทย' ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 
1. ต้องเป็นนิสิต นักศึกษาไทย ระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
2. ต้องใช้วิธีพูดเดี่ยวหรือกลุ่ม ตั้งแต่ 2 - 5 คน ก้ได้
3. ต้องส่งคลิปวีดิโอ "ภาษาไทย รู้รักษ์ รู้ใช้ ไม่ตกยุค" 3 - 5 นาที มายังคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 
4. ต้องใช้ภาษาไทยมาตราฐานในการจัดทำคลิปวีดิโอ "ภาษาไทย รู้รักษ์ รู้ใช้ ไม่ตกยุค" 
5. ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยด้วยเครื่องแบบประจำสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของตน
6. สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแต่ละแห่ง สามารถส่งคลิปเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำนวนจำกัด


วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภท ข 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

  นางสาวศุทธหทัย ฉัตรเที่ยง ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา ประเภท ข 1 ภาคการศึกษาต้น         ปีการศึกษา 2562 จำนวนเงิน 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และภาคการศึกษาปลาย               ปีการศึกษา 2562 จำนวนเงิน 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น 34,000 บาท                       (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)