logo

logo

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560

เชิญชวนร่วมกิจกรรม นิทาน หิ้งห้อยน้อย เดอะ มิวสิคคัล

                                                         


                                                         ประชาสัมพันธ์ จากกิจการนิสิต
 

         

                         

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560

นิสิตผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (ปลาย) ประเภข ข 1 (เพิ่มเติม)
ประกาศ จากกิจการนิสิต 
เรื่อง นิสิตผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (ปลาย) ประเภข ข 1 (เพิ่มเติม)
นิสิตผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (ปลาย) ประเภข ข 2 (เพิ่มเติม)

 ประกาศ จากกิจการนิสิต 
เรื่อง นิสิตผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (ปลาย) ประเภข ข 2 (เพิ่มเติม)

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

งานศึกษาต่ออเมริกา Education USA Fairs 2017

                  
                                                       

                                                        ประชาสัมพันธ์จากกิจการนิสิต
                                            งานศึกษาต่ออเมริกา Education USA Fairs 2017
เรื่อง ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

                                                   
                                                                                                           ประชาสัมพันธ์จากงานกิจการนิสิต
                              เรื่อง ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560                  

การเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่นขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

                                                   
                                                   ประชาสัมพันธ์จากกิจการนิสิต
                การเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่นขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44
เรื่อง การทำงานใช้ทุนของนิสิตที่ขอทุนภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

                        
                                                              


                                                         ประกาศจากกิจการนิสิต 
                              เรื่อง การทำงานใช้ทุนของนิสิตที่ขอทุนภาคปลาย ปีการศึกษา 2559เรื่อง เสวนา All about mense

                            .
                                      

                                                  เรื่อง  เสวนา All about mense
                          สนใจลงทะเบียน ฟังเสวนา สามารถลงทะเบียนได้ทางลิ้งค์นี้เลยนะครับ                      ลิ้งลงทะเบียนเสวนา All about mense https://goo.gl/forms/yGuKghG6PPfnROui1

วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559

[กิจกรรม] โครงการ Club Tuesday


โครงการ Club Tuesday

งานกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร์ จัดกิจกรรมการให้ความรู้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ โครงการ Club Tuesday ในรูปแบบการบรรยายและพูดคุยกับจิตแพทย์ มีวิทยากรคือ นักจิตวิทยาและจิตแพทย์จากหน่วยส่งเสริมสุขภาวะทางจิต รายละเอียดดังนี้


ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.30 – 13.30 น. ณ ห้อง 815 ชั้น 8 อาคารมหาจักรีสิรินธร เรื่อง การดูแลนิสิตที่มีปัญหาสุขภาพจิต วิทยากรคือ นางสาวธารีวรรณ เทียมเมฆ

ครั้งที่ 2 วันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 11.30 – 13.30 น. ณ ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารมหาจักรีสิรินธร เรื่อง การสังเกตและทำความเข้าใจนิสิตที่มีปัญหาสุขภาพจิต วิทยากรคือ อาจารย์นายแพทย์ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์[กิจกรรม] โครงการจุฬาฯ ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโครงการ จุฬาฯ ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล 
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
วันที่ 5 ธันวาคม 2559 

กิจกรรมตักบาตร ณ หน้าหอประชุมจุฬาฯ


กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จ.ปทุมธานี

รายการบริจาคของชาวอักษรศาสตร์ที่มอบให้

                                         1. พัดลม ขนาด 16" จำนวน 5 เครื่อง
                                         2. เครื่องใช้ประจำวัน (ยาสีฟัน แป้ง แชมพูสระผม)
                                         3. ที่นอน PVC ขนาด 3 ฟุต จำนวน 4 ชุด

                                         4. เงินบริจาค 80,000 (แปดหมืนบาทถ้วน)