logo

logo

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559

[กิจกรรม] โครงการอักษรใหม่ใจอาสา ปีการศึกษา 2559

โครงการอักษรใหม่ใจอาสา ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 21 และ 22 กรกฏาคม 2559

ในช่วงเช้า ปลูกป่าชายเลน ที่คลองโคน จังหวัดสมุทรปราการช่วงบ่าย ศึกษาการทำเครื่องเบญจรงค์ ณ บ้านดอนไก่ดี


วันที่ 24 กรกฏาคม 2559

ในช่วงเช้า จัดกิจกรรมนันทนาการเด็ก ที่บ้านเด็กอ่อนทานตะวัน จังหวัดนครปฐม


ในช่วงบ่าย ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยวันที่ 25 กรกฏาคม 2559

กลุ่มที่ 1 จัดกิจกรรมนันทนาการที่สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพลภาพ พระประแดง กลุ่มที่ 2 ทำความสะอาด ณ วัดวรโพธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในช่วงบ่าย ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา


กลุ่มที่ 3 ในช่วงเช้า เข้าชมพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด
และดำเนินกิจกรรมนันทนาการ สอนหนังสือเด็ก ที่ รพ.เด็ก